logo UE

Gospodarka ściekowa

Tereny Miasta Piekary Śląskie wchodzą w skład „Aglomeracji Piekary Śląskie” ustalonej zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/11/16/2015 z dn. 31.08.2015 r.

W większości miasta system kanalizacyjny działa jako rozdzielczy, tzn. istnieje zarówno kanalizacja sanitarna, jak i deszczowa. Jedynie w przypadkach, gdy warunki terenowe nie pozwalają na lokalizację dwóch kanałów system zbierania nieczystości działa jako ogólnospławny. Ścieki transportowane kanalizacją sanitarną oraz ogólnospławną trafiają na oczyszczalnie ścieków.

Tam, gdzie niemożliwy jest transport ścieków metodą grawitacyjną, stosuje się kanalizację sanitarną tłoczną. Przepływ ścieków wymuszany jest wtedy przez pompownie, które wytwarzają pożądane w tym celu ciśnienie.

Miasto Piekary Śląskie skanalizowane jest w blisko 100%. Większość sieci wybudowana została wybudowana przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich”, którego realizacja zakończona została w 2010 r.

Na chwilę obecną tut. Przedsiębiorstwo przeprowadza, zgodnie z planami inwestycji i remontów, konieczne remonty starych kanałów oraz budowę nowych odcinków na dotychczas niezainwestowanych terenach.

W ramach wyżej wspomnianego projektu wykonano również modernizację istniejącej OŚK „Północ” oraz budowę nowej OŚK „Południe”.

do góry