logo UE

Historia

Mapa Piekar Śląskich z zaznaczonymi obiektami wchodzącymi w skład MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. na dzień 01.09.1995r.Mapa obiektów MPWiK - rok 1995

Mapa Piekar Śląskich z zaznaczonymi obiektami wchodzącymi w skład MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. na dzień 01.09.1995r.

Pierwsza siedziba Dyrekcji

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołane zostało na mocy Uchwały Nr 59/95 Zarządu Miasta Piekary Śląskie z dnia 28.06.1995 roku jako jednoosobowa Spółka Gminy. Działalność swoją rozpoczęło w dniu 1 września 1995 roku.

Siedzibą Spółki był budynek przy ul. bpa Nankera 103 w dzielnicy Brzozowice-Kamień.

Pierwsza siedziba Dyrekcji

W dniu rozpoczęcia działalności, Spółka przejęła do eksploatacji na terenie Gminy Piekary Śląskie:

 • 164 km sieci wodociągowej
 • 82 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej
 • 2 oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 11 600 m³/d
 • 4 przepompownie ścieków

Stan zatrudnienia ogółem wynosił 115 pracowników. Gmina Piekary Śląskie nie posiadała komunalnych ujęć wody. Całość kupowana była w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów w Katowicach i dostarczana do 6242 odbiorców, z czego:

 • 1357 to odbiorcy uspołecznieni
 • 4885 to odbiorcy prywatni

Przedmiotem działania Spółki było:

 • bilansowanie potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 • zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków
 • zakup i sprzedaż wody
 • prowadzenie eksploatacji urządzeń służących do dystrybucji wody oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • prowadzenie konserwacji, remontów i modernizacja infrastruktury technicznej
 • usuwanie awarii
 • wykonywanie przyłączy wod.-kan.

Ponadto:

 • prowadzenie nadzorów branżowych i wydawanie uzgodnień lokalizacyjnych dla budowanych i remontowanych budynków, dróg, sieci gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych itp.
 • opiniowanie dokumentacji
 • wydawanie warunków technicznych w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków dla potrzeb nowej zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego itp.

Skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o.:

Dział Eksploatacji Sieci Wod.-Kan.

 • Siedziba - Piekary Śląskie ul. Śląska 17 (Osiedle Wieczorka).
 • Działalność Działu - głównie prowadzenie konserwacji, remontów i modernizacji oraz usuwanie awarii powstałych na sieci wod.-kan., a także wykonywanie podłączeń do tych sieci.

Oczyszczalnia Ścieków „Północ”

 • Siedziba - Piekary Śląskie ul. Śląska 17 (Osiedle Wieczorka).
 • Przedmiot działania oczyszczalni ścieków - zapewnienie ciągłości odbioru i oczyszczanie ścieków, prowadzenie konserwacji, remonty, modernizacja urządzeń i budynków, usuwanie osadów itp.

Poletka osadowe - zdjęcie wykonane w 1996 roku Blok technologiczny - zdjęcia wykonane w 1996 roku

Na terenie Oczyszczalni Ścieków „Północ” zlokalizowane jest laboratorium, gdzie wykonywane są systematyczne badania i pomiary pobieranych próbek ścieków.

Oczyszczalnia Ścieków „Brzozka”

 • Siedziba - Brzozowice-Kamień - w rejonie ul. M. Skłodowskiej-Curie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Brynicy.
 • Była to oczyszczalnia kontenerowa, której zadaniem był odbiór i oczyszczanie ścieków z dzielnicy Brzozowice-Kamień i Brzeziny Śląskie. Funkcjonowała od października 1979 roku do sierpnia 2010 roku.

Bloki technologiczne Bloki technologiczne

Przepompownia „Brzechwy”

 • Zlokalizowana w Brzozowicach-Kamieniu w bezpośredniej bliskości rzeki Brynicy i ul. Wyspiańskiego

Pompy ślimakowe - zdjęcie wykonane w 1996 roku

Pompownia Brzechwy - aktualnie Pompownia Brzechwy - aktualnie

Eksploatowana sieć to była sieć stara, skorodowana. W 70% miała ponad 30 lat. Prowadzona na tym terenie eksploatacja górnicza, jak również wiek i stan sieci były przyczyną dużej ilości awarii. Dzięki dużemu zaangażowaniu ludzi stanowiących załogę, stale zmniejszano straty wody oraz modernizowano sieć wod.-kan. Ponadto zrealizowano szereg znaczących działań mających na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej, jak również polepszenie jakości wody. Dozbrojono sieci w zasuwy odcinające i hydranty, jednocześnie doposażając firmę w maszyny i urządzenia do szybkiej lokalizacji uzbrojenia podziemnego, wykrywania nieszczelności i usuwania awarii. Nasza Spółka mając na względzie złagodzenie do minimum uciążliwości mieszkańców spowodowanych awariami i przerwami w dostawie wody, naprawy awaryjne, remonty, modernizacje wykonuje w oparciu o najnowsze technologie w tej dziedzinie. Do budowy nowych odcinków sieci wod.-kan. stosuje się rury i specjalistyczną armaturę nowej generacji o wysokim stopniu sprawności i dużej odporności na oddziaływanie skutków eksploatacji górniczej.

Ochrona środowiska naturalnego stanowi jeden z najważniejszych elementów rozwoju gmin i miast. Jednym z celów Kierownictwa Spółki i Władz Gminy była i jest poprawa stanu środowiska i stanu sanitarnego w naszym mieście. Dołożono wszelkich starań i wykonano ogrom pracy w przygotowaniu i opracowaniu projektu kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście. Gromadzenie potrzebnej dokumentacji między innymi decyzji o lokalizacji, raportów dotyczących oddziaływania na środowisko naturalne, studium wykonalności itp. trwało dwa lata. W grudniu 2005 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. otrzymało informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, że decyzją Komisji Europejskiej projekt „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Piekary Śląskie” będzie współfinansowany z funduszy unijnych. W 2006 roku w ramach Projektu Funduszu Spójności współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich” rozpoczęto wielką inwestycję środowiskową opiewającą na około 200 milionów złotych. Kwota 65 mln 700 tysięcy złotych z Unii Europejskiej, zaś pozostałe środki to fundusze własne Przedsiębiorstwa, środki Gminy oraz pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja tego przedsięwzięcia zakończona została w 2010 roku, a efektem tego jest:

 • około 150 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • około 20 km sieci wodociągowej
 • 22 przepompownie ścieków (bezzałogowych)
 • rozbudowa i modernizacja istniejącej Oczyszczalni Ścieków „Północ”
 • nowa Oczyszczalnia Ścieków „Południe” zlokalizowana w dzielnicy Dąbrówka Wielka - na północ od ul. Przyjaźni w kierunku rzeki Brynicy.

Budynek Oczyszczalni “Południe” Bloki technologiczne

Nowoczesne oczyszczalnie ścieków spełniają najostrzejsze normy przewidziane przepisami Unii Europejskiej.

Przekazanie zabytkowego Ratusza - rok 2005

W październiku 2005 roku Władze Miasta Piekary Śląskie przekazały Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nieruchomość zlokalizowaną w dzielnicy Brzeziny Śląskie przy ul. Roździeńskiego 38 (zabytkowy Ratusz) z przeznaczeniem na nową siedzibę Firmy. Spółka stanęła przed olbrzymim wyzwaniem nie tylko finansowym, ale musiała też sprostać nadziejom i oczekiwaniom mieszkańców Brzezin Śląskich. Obiekt był całkowicie zdewastowany, więc zakres robót był ogromny.

Prace rozpoczęto w sierpniu 2006 roku, a zakończono w listopadzie 2008 roku. 
Uroczyste otwarcie budynku - nowej siedziby Spółki odbyło się 25 listopada 2008 roku.

Otwarcie nowej siedziby Dyrekcji Przyjmowanie gratulacji z okazji otwarcia nowej siedziby Dyrekcji

Odrestaurowany gmach - symbol dzielnicy odzyskał dawny blask i jest jednym z najładniejszych obiektów w mieście. 
Poniżej zdjęcia budynku Dyrekcji po remoncie.

Wielki wysiłek i zaangażowanie w remont zabytkowego obiektu zostało zauważone i docenione także poza granicami naszego miasta w postaci wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja roku 2008”.

Jubileusz 20-lecia istnienia - rok 2015

W dniu 18.09.2015r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. obchodziło jubileusz 20-lecia istnienia. W związku z tym, na uroczystej mszy świętej w Bazylice Najświętszej Maryi Panny w Piekarach Śląskich, Duszpasterz Krajowy Duszpasterstwa Zawodowego Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Polsce ks. Grzegorz Krząkała poświęcił nasz Sztandar.

Spotkanie - rok 2016

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy w dniu 17 marca 2016r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej siedzibie animatorów i członków Rady Krajowej Duszpasterstwa Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich w intencji naszego Zarządu i Pracowników oraz Rady Krajowej i Animatorów Duszpasterstwa Zawodowego. W liturgii słowa czynny udział brali nasi pracownicy. Po mszy świętej odbyła się Droga Krzyżowa poprowadzona przez Duszpasterza Krajowego ks. Grzegorza Krząkałę. Następnie zaproszeni goście udali się do siedziby naszego Przedsiębiorstwa na spotkanie z poczęstunkiem, podczas którego dyskutowano i omawiano plany działania Duszpasterstwa na najbliższy czas. Ponadto ksiądz Grzegorz zwrócił uwagę na okres Wielkiego Postu w jakim się znajdujemy i na sposób w jaki należy przeżywać ten czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa.

2019

Od początku roku Spółką zarządza:

 • Prezes Zarządu - Marek Tokarz

Pod koniec roku Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zaczyna działać w jednoosobowym składzie.

Kierunki działania i zamierzenia Przedsiębiorstwa obejmują w zasadniczym stopniu:

 • zapewnienie mieszkańcom dostawy wody o odpowiedniej jakości i odpowiednim ciśnieniu
 • utrzymanie wskaźnika strat wody na stałym, niskim poziomie
 • wykonanie planu remontów i inwestycji modernizacyjnych
 • poprawę stanu technicznego sieci wodociągowej, od którego uzależnione jest utrzymanie kosztów eksploatacji na odpowiednim poziomie
 • oczyszczanie ścieków zgodnie z warunkami pozwoleń wodno-prawnych.

Pod koniec roku, Spółka dokonała cyfrowego skoku, w skutek którego wszyscy odbiorcy wody w Piekarach Śląskich, zostali objęci zdalnym monitorowaniem jej zużycia. Wymagało to m.in wymienienia prawie 6500 wodomierzy i wyposażenie ich w radiową nakładkę umożliwiającą zdalny odczyt i transmisję danych. Dzięki temu mieszkańcy Piekar Śląskich, jako pierwsi w Polsce korzystają na taką skalę z możliwości jakie daje tzw. Internet rzeczy.

W chwili uruchomienia była to jedna z najnowocześniejszych inteligentnych platform do zarządzania siecią wodociągową w Polsce.

Trwające od maja 2018 roku wdrożenie zrealizowano w ramach zadania  pn. „Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich” będącego częścią unijnego projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK  w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt został dofinansowany w 85 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych. Całkowity koszt realizacji wyniósł ponad 1,7 mln zł netto (1 782 035 zł netto).

W ramach tego przedsięwzięcia uruchomiliśmy również elektroniczne biuro obsługi klienta.

Rok 2020 - 25 lat Spółki

Epidemia koronawirusa krzyżuje plany związane ze świętowaniem jubileuszu. Wszelkie imprezy muszą być odwołane.

Przez kilka miesięcy wstrzymane są lub ograniczone możliwości osobistego załatwiania spraw w siedzibie Spółki.

Wiosną wstrzmane są także wszelkie prace w domach klientów, m.in. montaż wodomierzy ogrodowych.

W sierpniu na terenie Oczyszczalni Ścieków „Południe” uruchomiona została instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,64 kWp, co pozwalana zaspokojenie części potrzeb energetycznych tej oczyszczalni. Koszt zrealizowanej inwestycji to ok. 227 tys. zł.

Oczyszczalnia Południe - fotowoltaika

Od 27 lipca do 7 sierpnia na terenie Oczyszczalni Ścieków „Południe” przy ul. Przyjaźni w Piekarach Śląskich trwały prace przy budowie instalacji fotowoltaicznej.

Moc instalacji wyniesie 49,64 kWp (obecna moc przyłączeniowa to 170 kW) i pozwoli na zaspokojenie ok. 10 proc. potrzeb energetycznych Oczyszczalni Ścieków „Południe”. Koszt realizowanej inwestycji to ok. 227 tys. zł.

Prace wykonała firma Polska Energia Sp.z o.o. Sp.k. z Andrychowa.

Jednocześnie  prowadzony jest audyt energetyczny mający określić warunki dalszych inwestycji firmy w odnawialne źródła energii. Oprócz instalacji fotowoltaicznych rozważane jest wykorzystanie pomp ciepła.

2021 - czerwiec

Spółka kupiła pierwszy samochód elektryczny. Jest to prawdopodobnie pierwszy samochód elektryczny użytkowany przez spółki miejskie w Piekarach Śląskich.

Pierwszy samochód elektryczny w Spółce

Pierwszy samochód elektryczny w MPWiK w Piekarach Śląskich pojawił się w czerwcu 2021 r. Jest użytkowany przez służby odpowiedzialne za utrzymywanie i remonty sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Do 2025 roku 30 proc. naszych pojazdów będzie musiało być zero- lub niskoemisyjnych. Dlatego już przymierzamy się do zakupu kolejnych dwóch samochodów elektrycznych, tym razem na potrzeby działu oczyszczalni ścieków i pracowników pionu technicznego Spółki.

Prawdopodobnie kupimy je jeszcze w tym roku.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Historia
pdf 2021-07-05 Ratusz w Brzezinach Śląskich
ilość pobrań: 560
Ratusz w Brzezinach Śląskich 1.96MB zobacz
do góry