logo UE
Strona główna/O Firmie/Władze Spółki

Władze Spółki

Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Zarząd
 3. Rada Nadzorcza

Zarząd

Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.

Zarząd pracuje w składzie jednosobowym:

 • Prezes Zarządu - Marek Tokarz

Prokurenci:

 • Izabela Małota
 • Jadwiga Wielgus

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani lub odwoływani uchwałą wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Skład Rady Nadzorczej:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Ireneusz Dzięcioł
 • Członek Rady Nadzorczej - Paweł Słota
 • Członek Rady Nadzorczej - Joanna Stępień
 • Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Ślusarczyk

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jako najwyższy organ Spółki zbiera się między innymi w celu:

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podjęcia uchwał o podziale zysku, o pokryciu straty, udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nią obowiązków,
 • powoływanie i odwoływanie na określone funkcje członków Rady Nadzorczej.
do góry