logo UE
Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Ogólne zasady użytkowania serwisu internetowego Strony WWW Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o..

Właściciel

 1. Właścicielem witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.mpwik-piekary.pl jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o., 41-946 Piekary Śląskie (MPWiK w Piekarach Śląskich).
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada dyrekcja i wyznaczeni pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu internetowego - Strony WWW.

Warunki ogólne użytkowania Strony WWW

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym MPWiK w Piekarach Śląskich są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym MPWiK w Piekarach Śląskich chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność MPWiK w Piekarach Śląskich lub ich autorów. W szczególności dotyczy to materiałów zdjęciowych i archiwalnych.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego MPWiK w Piekarach Śląskich jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym MPWiK w Piekarach Śląskich w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów, Stron WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody MPWiK w Piekarach Śląskich, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym MPWiK w Piekarach Śląskich, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego MPWiK w Piekarach Śląskich, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla MPWiK w Piekarach Śląskich lub firm hostujących Stronę WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym MPWiK w Piekarach Śląskich jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody MPWiK w Piekarach Śląskich wraz ze zgodami włąścicieli zdjęć lub pozosałych materiałów.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody MPWiK w Piekarach Śląskich na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym MPWiK w Piekarach Śląskich, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego MPWiK w Piekarach Śląskich poprzez podanie źródła w postaci "www.mpwik-piekary.pl - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.".
 8. Otrzymując dostęp do stron MPWiK w Piekarach Śląskich użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm w szczególności Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl z Katowic, która jest autorem projektu graficznego i układu strony internetowej. MPWiK w Piekarach Śląskich nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych lub zgodnie z zawartą umową.

Zakres odpowiedzialności

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez MPWiK w Piekarach Śląskich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności zawartości serwisu. Publikatorem naszej jednostki jest Biuletyn Informacji Publicznej.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. MPWiK w Piekarach Śląskich nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. MPWiK w Piekarach Śląskich ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Termin publikacji warunków: 2020.06.10

do góry