logo UE
Strona główna/RODO i polityka prywatności

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, wynikające z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach  Śląskich Sp. z o.o. (dalej zwane MPWiK), z siedzibą przy ul. Roździeńskiego 38, 41-946  Piekary  Śląskie, strona www: https://www.mpwik-piekary.pl, http://bip.mpwik-piekary.pl, adres e-mail: .
 2. W każdym czasie, w sprawach dotyczących Pana/Pani danych osobowych, może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - p. Dawidem Łabajem - pisząc na adres e-mail  lub na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. MPWiK realizuje przede wszystkim zadania publiczne wynikające z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  Ponadto dane osobowe przetwarzane przez MPWiK w związku z:
  • realizacją obowiązków prawnych (art. 6. ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
  • wykonywaniem zobowiązań umownych (art. 6. ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MPWiK (art. 6 ust. 1 lit. f), w tym przede wszystkim w celach ustalenia, obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia oraz ułatwienia kontaktu z klientami.
  • realizacją innych zadań na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych os., w tym m.in. zbieraniem informacji dot. aktywności użytkownika na portalu https://www.mpwik-piekary.pl
   W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   Informacje o konkretnych celach przetwarzania oraz podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich do sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub w celu zawarcia i realizacji umowy.
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo do żądania usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do realizacji obowiązku prawnego lub realizacji zadania w interesie publicznym. Niemniej jednak, administrator ma prawo odmówić jego realizacji na postawie na mocy art. 17 ust. 3 lit. b  RODO.
 6. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych obywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym w zależności od przesłanki przetwarzania chyba, że wskazano, iż podanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia realizację celów przetwarzania.
 8. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, uczestnikom prowadzonych postępowań, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarto odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po ich zrealizowaniu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Ponadto dane mogę przechowywane w celach dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, przez okres wskazany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Okres przetwarzania może być również ustalony indywidualnie, jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.
 11. Administrator dopuszcza możliwość przekazywania danych osobowych do państw trzecich, jeżeli konieczność taka wynika ze szczególnych przepisów prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu internetowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach,
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić na naszej stronie,
 3. informacje o plikach cookies;
 4. informacje o gromadzonych logach systemowych.

Spis treści

Część I - Postanowienia ogólne 

Administrator

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Zabezpieczenie danych osobowych

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Prawo sprzeciwu

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Anonimowość

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Część II - informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu 

Część III - informacje o plikach cookies

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

Rodzaj plików cookies, które stosujemy

Jak usunąć pliki cookies 

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Część IV - Informacje o gromadzonych logach systemowych

Poufność danych z logów

Wykorzystywanie danych

Gromadzenie danych

Część I - postanowienia ogólne

§1

Administrator

 1. Administratorem Państwa danych osobowych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. (dalej zwane MPWiK), z siedzibą przy ul. Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary Śląskie, strona www: https://mpwik-piekary.pl, http://bip.mpwik-piekary.pl, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Możesz skontaktować się z nami listownie na adres wskazany powyżej lub e-mailem na adres:
 3. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pan Dawid Łabaj, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem - e-mail: lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

§2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Serwis” - strona główna znajdująca się pod adresem https://mpwik-piekary.pl/ oraz jej podstrony;
 2. „Użytkownik” - osoba, która korzysta z Serwisu;
 3. „Polityka” - oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz;
 4. „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO znajdziesz tutaj.

§3

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

a) masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

b) możesz dokonywać ich sprostowania,

c) możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

d) masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.

3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki. 1

§5

Prawo sprzeciwu

Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 3. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

§6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§7

Anonimowość

Nie masz możliwości korzystania z Serwisu w sposób anonimowy.

§8

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://mpwik-piekary.pl oraz w siedzibie MPWiK.

Część II - informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§9

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 • Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.
 • Komu przekażemy Twoje dane?
  Twoje dane osobowe będą ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas, a także utrzymaniem Serwisu, w tym firmie IntraCom.pl Spółka cywilna Grzegorz Lemantowicz, Artur Molski, 40-159 Katowice, ul. Jesioniowa 9a.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń, który wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie.

Część III - informacje o plikach cookies

§11

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

3. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celu utrzymania sesji po zalogowaniu się przez Ciebie w Serwisie.

4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

6. Szczegóły polityki poszczególnych serwisów:

http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/types/

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

7. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

8. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

§12

Rodzaj plików cookies, które stosujemy

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§13

Jak usunąć pliki cookies

 1. Mechanizm cookies jest domyślnie włączony w większości przeglądarek internetowych co umożliwia zapisywanie plików cookies na urządzeniu klienta.
 2. Mechanizm ten może być wyłączony lub przełączony w tryb informowania o każdorazowej próbie zapisywania informacji na urządzeniu klienta.
 3. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 4. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 5. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§14

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies.

Część IV - informacje  o gromadzonych logach systemowych

§15

Poufność danych z logów

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony z wyłączeniem firmy hostującej. Poufność danych może być jedynie uchylona w celach dowodowych, na polecenie odpowiednich organów państwowych lub w innym trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

§16

Gromadzenie danych

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Administrator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

2. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura Serwisu nie zawiera błędów, itp.

§17

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza Administratorem sieci oraz podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie i hosting Serwisu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Dane nie będą przechowywane dłużej niż przez okres 5 lat.

 
do góry