logo UE
Strona główna/Obsługa Klienta/Przyłączenie do sieci wod.-kan.

Przyłączenie do sieci wod.-kan.

W związku z zamiarem przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji, należy zwrócić się do MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod. - kan.:

1. Złożenie wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

Kategoria: Złożenie wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-06-05 Druk wniosku o przyłączenie do sieci wod.-kan.
ilość pobrań: 451
Druk wniosku o przyłączenie do sieci wod.-kan. 124,58KB zobacz
 • wniosek wypełnia osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, o której przyłączenie się ubiega lub jej pełnomocnik (w tym wypadku należy dołączyć pełnomocnictwo)
 • we wniosku należy przede wszystkim określić:
  • przeznaczenie nieruchomości
  • wielkość zapotrzebowania na wodę
  • wielkość zapotrzebowania na wodę na cele przeciwpożarowe
  • ilość odprowadzanych ścieków
 • załącznikiem do wniosku jest mapa zasadnicza z naniesionym uzbrojeniem.

Na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku oraz uwzględniając możliwości techniczne Przedsiębiorstwo wydaje zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunki techniczne przyłączenia do sieci.

Po otrzymaniu ww. warunków należy zwrócić się do projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania sieci, instalacji i urządzeń wod. - kan. o wykonanie projektu przyłącza wody i/lub kanalizacji. Wykonaną dokumentację projektową należy uzgodnić w tut. Przedsiębiorstwie.

2. Uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Kategoria: Uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-06-05 Druk wniosku o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
ilość pobrań: 294
Druk wniosku o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego 105,7KB zobacz
 • dokumentacja projektowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego musi być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania sieci, instalacji i urządzeń wod. - kan. zgodnie z wydanymi przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. warunkami technicznymi,
 • projekt należy złożyć do zaopiniowania w min 3 egzemplarzach (z których 2 pozostają w tutejszym Przedsiębiorstwie),

Po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji można przystąpić do etapu realizacji inwestycji.

3. Budowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Kategoria: Budowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-06-05 Druk wniosku o nadzór/wykonawstwo budowy przyłączy
ilość pobrań: 193
Druk wniosku o nadzór/wykonawstwo budowy przyłączy 105KB zobacz

Budowa przez firmę zewnętrzną:

 • przed rozpoczęciem budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wykonywanego przez firmę zewnętrzną należy wystąpić o nadzór nad budową przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz wykonanie włączenia do sieci wodociągowej jeśli mowa o przyłączu wodociągowym. Inwestycja powinna zostać wykonana zgodnie z wydanymi przez MPWiK warunkami technicznymi oraz zaopiniowaną pozytywnie dokumentacją projektową.

Budowa przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.:

Po wybudowaniu przyłącza/y i jego/ich odbiorze przez upoważnionego pracownika MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. należy zwrócić się do tut. Przedsiębiorstwa o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

4. Zawarcie umowy - umowa standardowa

W celu zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości lub montaż wodomierza do celów podlewania ogrodu należy złożyć następujące dokumenty:

Kategoria: Zawarcie umowy - umowa standardowa [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-06-05 Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
ilość pobrań: 351
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 113,75KB zobacz
 1. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
 2. Stosowny tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości w formie:
  • aktu notarialnego,
  • odpisu z księgi wieczystej,
  • aktu nabycia spadku,
  • umowy darowizny potwierdzonej notarialnie,
  • w uzasadnionych przypadkach akt zgonu.

5. Zawarcie umowy - umowa dla nieruchomości wielolokalowej

Kategoria: Zawarcie umowy - umowa dla nieruchomości wielolokalowej [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-06-05 Wniosek o zawarcie umowy dla nieruchomości wielolokalowej
ilość pobrań: 194
Wniosek o zawarcie umowy dla nieruchomości wielolokalowej 266,96KB zobacz

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości wielolokalowej.
W celu zawarcia umowy konieczne jest spełnienie warunków, które określa załącznik „wniosek-umowa wielolokalowa”.
Jest to część określona w „Ustawie z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.

Druki wniosków do pobrania:

W zakładce „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo pozostałe druki wniosków związanych z gospodarką wodno-ściekową.

do góry
Od 4 maja przywróciliśmy wykonywanie wszelkich prac u Klientów, w tym montaż wodomierzy ogrodowych. • Do odwołania nieczynne pozostają kasa w siedzibie Spółki oraz Biuro Obsługi Klienta • Pracownicy Spółki od poniedziałku do piątku, w godz. 7-15 pozostają do dyspozycji Klientów • Sprawy załatwiać można telefonicznie (32 287 98 02 wew. 350, 351), mailowo (mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl) lub za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (https://ebok.mpwik-piekary.pl).