logo UE
Strona główna/Obsługa Klienta/Przyłączenie do sieci wod.-kan.

Przyłączenie do sieci wod.-kan.

W związku z zamiarem przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji, należy zwrócić się do MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod. - kan.:

1. Złożenie wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

Kategoria: Złożenie wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-06-05 Druk wniosku o przyłączenie do sieci wod.-kan.
ilość pobrań: 572
Druk wniosku o przyłączenie do sieci wod.-kan. 124.58KB zobacz
 • wniosek wypełnia osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, o której przyłączenie się ubiega lub jej pełnomocnik (w tym wypadku należy dołączyć pełnomocnictwo)
 • we wniosku należy przede wszystkim określić:
  • przeznaczenie nieruchomości
  • wielkość zapotrzebowania na wodę
  • wielkość zapotrzebowania na wodę na cele przeciwpożarowe
  • ilość odprowadzanych ścieków
 • załącznikiem do wniosku jest mapa zasadnicza z naniesionym uzbrojeniem.

Na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku oraz uwzględniając możliwości techniczne Przedsiębiorstwo wydaje zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunki techniczne przyłączenia do sieci.

Po otrzymaniu ww. warunków należy zwrócić się do projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania sieci, instalacji i urządzeń wod. - kan. o wykonanie projektu przyłącza wody i/lub kanalizacji. Wykonaną dokumentację projektową należy uzgodnić w tut. Przedsiębiorstwie.

2. Uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Kategoria: Uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-06-05 Druk wniosku o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
ilość pobrań: 389
Druk wniosku o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego 105.7KB zobacz
 • dokumentacja projektowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego musi być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania sieci, instalacji i urządzeń wod. - kan. zgodnie z wydanymi przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. warunkami technicznymi,
 • projekt należy złożyć do zaopiniowania w min 3 egzemplarzach (z których 2 pozostają w tutejszym Przedsiębiorstwie),

Po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji można przystąpić do etapu realizacji inwestycji.

3. Budowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Kategoria: Budowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-06-05 Druk wniosku o nadzór/wykonawstwo budowy przyłączy
ilość pobrań: 270
Druk wniosku o nadzór/wykonawstwo budowy przyłączy 105KB zobacz

Budowa przez firmę zewnętrzną:

 • przed rozpoczęciem budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wykonywanego przez firmę zewnętrzną należy wystąpić o nadzór nad budową przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz wykonanie włączenia do sieci wodociągowej jeśli mowa o przyłączu wodociągowym. Inwestycja powinna zostać wykonana zgodnie z wydanymi przez MPWiK warunkami technicznymi oraz zaopiniowaną pozytywnie dokumentacją projektową.

Budowa przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.:

 • Budowę przyłączy można w całości zlecić naszemu przedsiębiorstwu. W tym celu, w siedzibie przedsiębiorstwa, należy złożyć wniosek o nadzór/wykonawstwo przyłączy. Po otrzymaniu wniosku pracownik Działu Eksploatacji Sieci skontaktuje się z wnioskodawcą w celu ustalenia terminu wykonania robót.
  Kategoria: Cenniki [1]
  Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
  pdf 2021-05-03 Cennik usług obowiązujący od 4.05.2021 r.
  ilość pobrań: 207
  Cennik usług obowiązujący od 4.05.2021 r. 92.11KB zobacz

Po wybudowaniu przyłącza/y i jego/ich odbiorze przez upoważnionego pracownika MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. należy zwrócić się do tut. Przedsiębiorstwa o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

4. Zawarcie umowy - umowa standardowa

W celu zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości lub montaż wodomierza do celów podlewania ogrodu należy złożyć następujące dokumenty:

Kategoria: Zawarcie umowy - umowa standardowa [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-06-05 Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
ilość pobrań: 498
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 113.75KB zobacz
 1. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
 2. Stosowny tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości w formie:
  • aktu notarialnego,
  • odpisu z księgi wieczystej,
  • aktu nabycia spadku,
  • umowy darowizny potwierdzonej notarialnie,
  • w uzasadnionych przypadkach akt zgonu.

5. Zawarcie umowy - umowa dla nieruchomości wielolokalowej

Kategoria: Zawarcie umowy - umowa dla nieruchomości wielolokalowej [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-06-05 Wniosek o zawarcie umowy dla nieruchomości wielolokalowej
ilość pobrań: 254
Wniosek o zawarcie umowy dla nieruchomości wielolokalowej 266.96KB zobacz

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości wielolokalowej.
W celu zawarcia umowy konieczne jest spełnienie warunków, które określa załącznik „wniosek-umowa wielolokalowa”.
Jest to część określona w „Ustawie z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.

Druki wniosków do pobrania:

W zakładce „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo pozostałe druki wniosków związanych z gospodarką wodno-ściekową.

do góry
Awaria na ul. Powstańców Warszawskich została już usunięta. Z powodu awarii wodociągowej na ul. Powstańców Warszawskich 7 wystąpi brak wody w dniu 31.07.2021r. od godziny 8:00 do godziny 14:00 obejmując następujące numery: ul. Powstańców Warszawskich 2, 2a, 3, 5, 7 i ul. Wyszyńskiego 26 a. Za utrudnienia przepraszamy. Uruchomiliśmy ponownie punkt kasowy w siedzibie Spółki • Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-12 • Biuro Obsługi Klienta pozostaje niedostępne dla interesantów • Pracownicy Spółki od poniedziałku do piątku, w godz. 7-15 są do dyspozycji Klientów • Sprawy załatwiać można telefonicznie (32 287 98 02 wew. 350, 351), mailowo (mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl) lub za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (https://ebok.mpwik-piekary.pl).