logo UE
Strona główna/Aktualności/Komunikaty/Wywóz i odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z (..)

Wywóz i odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z oczyszczalni ścieków PÓŁNOC 
i POŁUDNIE w Piekarach Śląskich w okresie 12 miesięcy w latach 2020/2021

29 Kwietnia 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia sektorowego nie objętego regulacjami Ustawy Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY.
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 38
41-946 Piekary Śląskie
Telefon: (+48 32) 287 98 02
Faks: (+48 32) 287 98 80
e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl
www.mpwik-piekary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający sektorowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wywóz i odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z oczyszczalni ścieków PÓŁNOC 
i POŁUDNIE w Piekarach Śląskich w okresie 12 miesięcy w latach 2020/2021”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wywóz i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów wytwarzanych na oczyszczalni „Północ” i „Południe” w Piekarach Śląskich, pochodzących z procesu oczyszczania ścieków.
Zamówienie zostało podzielone na następujące części:
CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wywóz i odzysk lub unieszkodliwienie skratki – kod odpadu 19 08 01 z oczyszczalni ścieków „Północ” i „Południe”, przewidywana łączna ilość: ok. 200 Mg, w ciągu 12 miesięcy.
Wywóz i odzysk lub unieszkodliwienie piasku z piaskowników – kod odpadu 19 08 02 
z oczyszczalni ścieków „Północ” i „Południe”, przewidywana łączna ilość: ok. 100 Mg, 
w ciągu 12 miesięcy.
CZĘŚĆ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wywóz i odzysk lub unieszkodliwienie osadu ustabilizowanego – kod odpadu 19 08 05 
z oczyszczalni ścieków „Północ” i „Południe”, przewidywana łączna ilość: ok. 3 000 Mg, 
w ciągu 12 miesięcy.
Uwaga:
Ww. ilości, są ilościami szacowanymi przez Zamawiającego i zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz Wzoru Umowy, stanowią gwarantowany zakres zamówienia, który może zostać poszerzony do wysokości 20% w stosunku do zakresu gwarantowanego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji zawarto w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Prawo opcji:
Zamawiający zastrzega, że ilości odpadów wskazane w niniejszej SIWZ są ilościami szacunkowymi 
i mogą w trakcie realizacji umowy ulec zwiększeniu do 20 % w stosunku do podanych ilości w OPZ (pkt 1.5 lit. e SIWZ), co jednocześnie nie będzie podstawą do zmiany warunków umowy i płatności. Zlecenie wywozu w większej ilości od powyżej wskazanych, zależy tylko od decyzji Zamawiającego (prawo opcji). Niewykorzystanie limitu prawa opcji w całości przez Zamawiającego, nie uprawnia Wykonawcy do żadnych świadczeń ze strony Zamawiającego.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub wszystkie części zamówienia.
Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Informacja o wykorzystaniu aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.
II.2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji – okres 12 miesięcy (1 rok) od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie usługi winno rozpocząć się nie wcześniej, niż od dnia 07.06.2020r
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.
III.1) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP S.A. Oddział Piekary Śląskie 17 1020 2368 0000 2802 0028 9504.
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu, za wniesienie wadium w terminie Zamawiający uzna moment wpływu kwoty wadium na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim uczestnikom postępowania niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą (na każdą część zamówienia oddzielnie), który złożył ofertę najkorzystniejszą lub po ewentualnym unieważnieniu postępowania.
Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty (oryginał gwarancji, względnie kopia dowodu dokonania przelewu).
Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy wnosząc wadium powinni określić przedmiot zamówienia jakiego dotyczy (wraz z określeniem części zamówienia) i w czyim imieniu jest złożone.
W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika lub przez któregokolwiek wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia w imieniu wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę.
Zamawiający zwróci wadium lub je zatrzyma zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Wprowadzenie w wadium jakichkolwiek ograniczeń czy też warunków w stosunku do zapisów Regulaminu lub niniejszej Specyfikacji skutkuje nie wniesieniem wadium w wymaganej formie i w efekcie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące wadium opisano w SIWZ oraz w Regulaminie.
Informacje o płatnościach i rozliczeniach:
Strony ustalają wynagrodzenie powykonawcze – obmiarowe na podstawie dokonanego końcowego Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płatne z rachunku Zamawiającego 
na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami.
Za dzień zapłaty faktur uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego bezwarunkowego polecenia przelewu.
Maksymalny okres rozliczeniowy to jeden miesiąc.
Strony dopuszczają fakturowanie częściowe w ciągu jednego miesiąca.

Szczegółowe warunki dokonywania płatności zawarto w SIWZ oraz we Wzorze Umowy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże – stosownie do części zamówienia, na którą składana jest oferta, że:
posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy 
o odpadach, spełnienie powyższego warunku zostanie uznane przez Zamawiającego również wtedy, gdy wykonawca posiada zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów zgodnie z ustawą o odpadach, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (z uwzględnieniem części przedmiotu zamówienia),
posiada odpowiednie, aktualne zezwolenie właściwego organu (decyzja administracyjna) na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (z uwzględnieniem części przedmiotu zamówienia), wydane na podstawie ustawy o odpadach,
złoży Oświadczenie, iż posiada aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).
Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia,
Dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia,
Wykonawca w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 2. A.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:
którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
w stosunku do których otwarto likwidację, a w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);
którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a Wykonawcy dokonali płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarli wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawcy dokonali płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarli wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykonawca w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia, 
o których mowa w punkcie 2. A. i 2.B.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w pkt-cie 2.A oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia o których mowa w pkt 2.B składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to winno potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden nie może podlegać wykluczeniu na podstawie zapisów, o którym mowa w pkt 2.B.
III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.
W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełniania warunków i braku podstaw wykluczenia, 
o których mowa wyżej w pkt 2 wykonawca złoży następujące dokumenty / oświadczenia:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 2.A. i 2.B. (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) .
Aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach lub gdy Wykonawca posiada zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów zgodnie z ustawą o odpadach, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, dokument składa jeden lub więcej Wykonawców, który/którzy faktycznie wykonywać będą określony zakres zamówienia.
Aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wydane na podstawie ustawy o odpadach. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie niniejszego zamówienia, dokument składa jeden lub więcej Wykonawców, który / którzy faktycznie wykonywać będą określony zakres zamówienia.
Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.), złożone na druku Formularza Ofertowego.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 2.B.b) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ);
Oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej w nawiązaniu do zapisów pkt 2.B.a) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
Oświadczenia Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty, zapewni w całym okresie realizacji umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem o wartości nie niższej niż cena netto złożonej oferty. Oświadczenie winno być złożone na druku Formularza Ofertowego.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie
Dokumenty stanowiące załączniki (wzory) wymagane przez Zamawiającego powinny zostać wypełnione i złożone przez Wykonawcę zgodnie z numeracją, bez wyjątku – bez dokonywania w nich zmian.
Niezależnie od tego na jaką część zamówienia składana jest oferta, Wykonawcy winni złożyć wszystkie wskazane dokumenty stosownie do każdej części, z zastrzeżeniem, że jeżeli oferta składana będzie na więcej niż jedną część, dokumenty należy złożyć łącznie dla tych części np. jedno łączne oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jeden aktualny odpis z właściwego rejestru lub 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, itd.
III.3.2) Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie, a w przypadku dokumentów dotyczących potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa co najmniej ten lub ci Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich będą wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
III.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu sektorowym wykonawca składa
co do formy analogicznie do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia poz. 1126.
III.4) INNE DOKUMENTY:
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
a) wypełniony Formularz oferty;
b) oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
c) zestaw oświadczeń i dokumentów;
d) dowód wniesienia wadium.
III.5) ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA.
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie sektorowe w trybie konkurencyjnym, nie objętym regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT.
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Zamawiający będzie się posługiwał kryterium: cena = 100 %.
Pod określeniem „cena” należy rozumieć wartość usług ogółem, w czasie trwania umowy na podstawie przemnożenia zryczałtowanej ceny jednostkowej świadczenia usług za jednostkę wywozu i odzysku lub unieszkodliwienia określonego kodu odpadów oraz szacunkowej ilości odpadów podanej w niniejszej SIWZ (z uwzględnieniem składania ofert częściowych).
Oferta z najniższą ceną oraz spełniająca wymagania określone w SIWZ zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i otrzyma najwyższą ilość punktów czyli 100, kolejne oferty zawierające ceny wyższe kolejno po jednym punkcie mniej.
Ocena ofert dokonana będzie dla każdej części zamówienia oddzielnie.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
IV.3) ZMIANA UMOWY.
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Zmiany i uzupełnienia w umowie wymagają formy pisemnej w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpwik-piekary.pl
UWAGA:
W CELU PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA W TROSCE 
O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO, W CELU UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA, PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI MPWiK 
W PIEKARACH ŚLĄSKICH SP. Z O. O. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ I POCZTĄ TRADYCYJNĄ.
IV.4.2) Termin składania ofert:
Składanie ofert: do 11.05.2020r. godzina 12:00,
Ofertę należy przesłać mailem na adres poczty elektronicznej: przetargi@mpwik-piekary.pl lub złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) w nieprzejrzystej 
i zabezpieczonej kopercie lub opakowaniu.
Koperta lub opakowanie powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38.
IV.4.3) Termin związania ofertą:
Termin wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Termin ten wiąże Wykonawców 
i ich oferty.
IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.
IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie dotyczy.
IV.4.6) Informacje o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
Ww. umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, Zamawiający przewiduje korespondencyjne zawarcie umowy. W takiej sytuacji podpisane przez Zamawiającego egzemplarze umowy, zostaną wysłane do Wykonawcy w dniu wyznaczonym na jej zawarcie. Datą zawarcia umowy będzie data jej podpisania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania egzemplarzy umowy i odesłania Zamawiającemu nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania. W przypadku niezachowania ww. terminu, Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.
Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty najkorzystniejszej przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych 
w złożonej ofercie.
W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy są zobowiązani do dostarczenia oryginału umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
IV.4.7) Zakończenie postępowania:
Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty o wyniku postępowania (z uwzględnieniem składania ofert częściowych).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu 
w zakresie wszystkich części przedmiotu zamówienia lub niektórych części przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty na każdym etapie jego procedowania, w zakresie wszystkich części przedmiotu zamówienia lub dowolnej części przedmiotu zamówienia.
Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy powinien spełnić wszystkie warunki szczególne opisane w SIWZ konieczne do jej zawarcia.
W przypadku nie spełnienia wszystkich warunków o których mowa w pkt. 4 umowa nie zostanie podpisana. Wówczas zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych lub unieważnić postępowanie.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dalsze postanowienia zawarte są w załączonym wzorze umowy (z uwzględnieniem składania ofert częściowych).
IV.4.7) Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego i miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie: 29.04.2020 r.

Po więcej informacji kliknij TUTAJ.

do góry