logo UE
Strona główna/Aktualności/Akcja deratyzacja

Akcja deratyzacja

21 Września 2023

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ustalił termin przeprowadzenia obowiązkowej akcji deratyzacji w Mieście Piekary Śląskie na dni 1 do 15 października 2023 r.

Do przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości.

Przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności:

 • urządzenia śmietników,
 • zsypy,
 • pomieszczenia magazynowe, sklepowe,
 • giełdy handlowe,
 • targowiska,
 • wytwórnie i przetwórnie artykułów spożywczych,
 • gospodarstwa rolne,
 • miejska kanalizacja sanitarna,
 • kanały ciepłownicze,
 • tereny tzw. „dzikich” wysypisk śmieci w pobliżu budynków mieszkalnych.

Akcję deratyzacji należy przeprowadzić według następujących zasad:

 • w dniu 1 października 2023 r. należy wyłożyć truciznę w miejscach pojawiania się gryzoni, a w szczególności w śmietnikach, piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp.,
 • w dniach od 1 do 15 października 2023 r. należy pozostawić wyłożona truciznę,
 • w czasie trwania akcji należy usuwać padłe gryzonie, a w dniu 15 października należy usunąć resztki trucizny wg zalecenia zamieszczonego na opakowaniu trucizny.

Osoby zobowiązane do bezpośredniego przeprowadzenia deratyzacji winny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć przez mieszkańców o zwierzęta domowe.

W miejscach wyłożenia trucizny należy wywiesić ostrzeżenia: „UWAGA TRUCIZNA”.

Akcję deratyzacji należy poprzedzić akcją sanitarno-porządkową przeprowadzoną we własnym zakresie, mającą na celu pozbawienie gryzoni możliwości zdobycia pożywienia.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwienia przeprowadzenia kontroli na ich terenie przez jednostki kontrolne.

Nadzór nad akcją i kontrolą wykonania sprawować będą przedstawiciele Państwowego Inspektora Sanitarnego, Straży Miejskiej, Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Kto nie wykonuje obowiązków określonych w uchwale Rady Miasta - podlega karze grzywny.

do góry